یادگاری از غریبه


یادگاری از غریبه

خانـ ه لینـ ک ایمیـ لـ پروفایـ لـ طـراح

سلام ب همه ی دوستای گل

خوش اومدین.امیدوارم از وب خوشتون بیاد

راستی چون وب به روزه لطفا از صفحات دیگر هم دیدن کنید

 

♥ پنجشنبه نوزدهم تیر 1393 15:17 نویسنده مجید ♥
ﻫﻤﻪ ﯼ ﻣﺪﺍﺩ ﺭﻧﮕﯽ ﻫﺎ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺑﻮﺩﻧﺪ … ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﺪﺍﺩ ﺳﻔﯿﺪ…
ﻫﯿﭻ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺍﻭ ﮐﺎﺭ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﺩ… ﻫﻤﻪ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ : ﺗﻮ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﺩﺭﺩﯼ ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺭﯼ” …
ﯾﮏ ﺷﺐ ﮐﻪ ﻣﺪﺍﺩ ﺭﻧﮕﯽ ﻫﺎ …ﺗﻮﯼ ﺳﯿﺎﻫﯽ ﮐﺎﻏﺬ ﮔﻢ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ… ﻣﺪﺍﺩ ﺳﻔﯿﺪ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﮐﺎﺭ ﮐﺮﺩ …ﻣﺎﻩ ﮐﺸﯿﺪ … ﻣﻬﺘﺎﺏ
ﮐﺸﯿﺪ… ﻭ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﮐﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﻭﮐﻮﭼﮏ ﻭ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ ﺷﺪ… ﺻﺒﺢ ﺗﻮﯼ ﺟﻌﺒﻪ ﯼ ﻣﺪﺍﺩ ﺭﻧﮕﯽ…ﺟﺎﯼ ﺧﺎﻟﯽ ﺍﻭ … ﺑﺎ
ﻫﯿﭻ ﺭﻧﮕﯽ ﭘﺮ ﻧﺸﺪ .
ﻗﺪﺭ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺭﺍ ﺑﺪﺍﻧﯿﻢ ! ﺣﺘﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺟﻠﻮﻩ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ، ﺁﺭﺍﻡ ﺗﺮ ﺣﺮﻑ ﻣﯿﺰﻧﻨﺪ ﻭ ﺷﻠﻮﻍ ﺑﺎﺯﯾﻬﺎﺷﺎﻥ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺳﺖ .
ﭼﻮﻥ ﺍﻭﺝ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺩﺭ ﺧﻠﻮﺕ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻗﻠﺒﺶ .. ﺧﻮﺩ ﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﯾﻨﻘﺪﺭ ﻣﺠﺬﻭﺏ ﺯﺭﻕ ﻭ ﺑﺮﻕ ﻭ ﺭﻧﮕﺎﺭﻧﮕﯽ
ﻣﺮﺩﻡ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﻣﺎ ﻧﮑﻨﯿﻢ ... ﺣﻮﺍﺱ ﻣﺎﺑﺎﺷﺪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺒﻬﺎ ﯼ ﻣﺎ ﺩﺭ ﻇﻠﻤﺖ ﻧﮕﺬﺭﺩ ﻭ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺮﺍﻗﺐ
ﻣﺎﺳﺖ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﮑﯽ ﻧﻤﺎﻧﯿﻢ

♥ پنجشنبه بیست و هفتم شهریور 1393 16:29 نویسنده مجید ♥
متنفرم ازﺩﺧﺘﺮﻱ ک ﺑﺎﮐﺜﺎﻓﺖ ﮐﺎﺭﻳﺎﺵ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻴﺸﻪ ﻫﻤﻪ ﺭﻭب ی ﭼﺸﻢ ﺑﺒﻴﻨیم

ﺍﺯ ﭘﺴﺮﻱ ک ﺣﺘﻲ ﻳﻪ ﺑﺎﺭﻡ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻫﺮ ﺧﻮﺩﺵ ﻧﮕﻔﺘﻪ ﮔﻠﻢ ﺍﻣﺎ ب ﻳﮑﻲ ک ﻧﻤﻴﺸﻨﺎﺳﺵ ﻣﻴﮕﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﮔﻠﻢ؟؟؟

اﺯ ﭘﺴﺮﻱ ک ﻫﻤﻪ ﺭﻭ ﻫﺮﺯﻩ ﻣﻴﺪﻭﻧﻪ ﺍﻣﺎﺧﻮﺩﺷﻮ ﺧﺪﺍ . . ...

ﺍﺯ ﺩﺧﺘﺮﻱ كه ﺗﻦ ﻣﻴﻔﺮﻭﺷﻪ ﻣﺘﻨﻔﺮﻡ

ﺍﺯﭘﺴﺮﻱ ک ﺗﺎ ﻣﻴﮕﻲ ﺳﻼﻡ ﻣﻴﮕﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺑﺪﻩ

ﺍﺯ دختری ك تا میگی سلام میگه كارت شارژ خریدی واسم

ﺍﺯ ﭘﺴﺮﻱ ک ﻫﻤﻪ ﺧﻮﺷﻴﺎﺷﻮ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻌﺪ ی ﺩﺧﺘﺮ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻣﻬﺘﺎﺏ ﻧﺪیﺪﻩ ﻣﻴﺨﺎﺩ ﻭﺍﺳﻪ ﺯﻧﺪﮔﻴﺶ

اﺯ ﺩﺧﺘﺮﻱ ک ﺗﺎ ﺑﺎﺑﺎﺵ ﺑﺶ ﻣﻴﮕﻪ ﺑﺎﻻ ﭼﺸﺖ ﺍﺑﺮﻭ ﺑﺎ ﺑﻘﺎﻟﻲ ﺳﺮ ﮐﻮﭼﻪ ﺭﻓﻴﻖ ﻣﻴﺸﻪ
ﻣﺘﻨﻔﺮﻡ ﺍﺯ ﻋﺸﻖ ﻭ ﻋﺎﺷﻘﻲ!!
ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﻟﺘﻨﮕﻲ ... ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺷﺪﻧﺎ ... ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﺍﻱ ﻣﺰﺧﺮﻑ

ﺍﺯ ﺍﻳﻨﺎﻱ ک ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﺎﺻﺸﻮﻧﻮ ﻣﻴﺰﻧﻦ ﺗﻮ ﺳﺮ ﺍﻭﻧﺎ ﮐﻪ ﺑﻲ ﮐﺴﻦ

ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﮐﺴﺎﻳﻲ ک ﺍﺩﻋﺎﻱ ﺁﺩﻡ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﻴﮑﻨﻦ ﺍﻣﺎ ادم نیستن

ﺍﺯ ﭘﺴﺮﻱ ک ﺷﺪﻩ ﺩﺧﺘﺮ ... ازدختری ک پسر شده...

از دختری ك همه پسرا عابر بانك میبینه...

از پسری ک تنه دخترو باتخت خوابش اشتباه میگیره...

*ما از دختران و پسران لاشی صفت متنفریم*

♥ چهارشنبه بیست و ششم شهریور 1393 12:36 نویسنده مجید ♥
سرباز : میشه برم دوستمو که زخمی شده نجات بدم
فرمانده : ارزشش رو نداره تا تو بری اون مرده
ولی سرباز رفت و با جنازه دوستش برگشت
فرمانده : دیدی گفتم ارزش نداره
سرباز : چرا داشت وقتی رسیدم بالا سرش گفت میدونستم که میای رفیق..........

♥ چهارشنبه بیست و ششم شهریور 1393 12:22 نویسنده مجید ♥
ﻫﺂﯼ ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺮﺍﺭﻩ ﺩﺭ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﻫﻤﺴـــﺮ ﻣﻦ ﺷﯽ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﻫﯿﭽﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﺧﻮﺷﺂ ﺑﻪ ﺳﻌﺂﺩﺗـــــﺖ
ﺩﯾﮕﻪ ﺍﺯ ﺧﺪﺁ ﭼﯽ ﻣﯿﺨﻮﺁﯼ؟؟
ﭼﯿﮑﺂﺭ ﮐﺮﺩﯼ ﮐﻪ ﺧﺪﺁ ﺍﻧﻘﺪﺭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺁﺭﻩ؟؟
ﺧﺪﺁ ﺷﺎﻧﺲ ﺑﺪﻩ...
ﻭﺁﻵ ﻣُﻔﺖ ﻣُﻔﺖ
ﺧﻮﺷﺒﺨــــــــــــــﺖ ﺷﺪﯼ ﺭﻓﺖ

♥ دوشنبه بیست و چهارم شهریور 1393 18:30 نویسنده مجید ♥

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻥ ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﻧﺼﻔﻪ ﺷﺐ
ﺗﻮو ﮐﻮﭼﻪ ﺗﺎﺭﯾﮏ ، ﺩﯾﺪ ﯾﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﺩﺍﺭﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺑﺮﻭﺵ ﻣﯿﺎﺩ،
ﻣﺮﺩﻭﻧﮕﯿﺶ ﺭﻭ ﯾﺎﺩﺵ ﻧﺮﻓﺖ ﻭ ﺳﺮﺷﻮ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ
.
.
.
.
.
.

ﻭ ﭼﻨﺎﻥ ﮔﻔﺖ ﭘﺨﺨﺨﺨﺦ ﮐﻪ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺳﻪ ﻣﺘﺮ ﺭﻓﺖ ﺭﻭ ﻫﻮﺍ ﺑﻌﺪﺵ ﺩﺭ ﺟﺎ ﺳﮑﺘﻪ ﮐﺮﺩ !!
ﻭﺍﻻ ﺑﺨﺪﺍ ﺍﺻﻦ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺩﺍﺭﻩ ﯾﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﺗﺎ ﻧﺼﻔﻪ ﺷﺐ ﺗﻮ ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎ ﭘﺮﺳﻪ ﺑﺰﻧﻪ

♥ دوشنبه بیست و چهارم شهریور 1393 18:28 نویسنده مجید ♥
امروز بابام بهم گفت این همه تو وبلاگ میریدوست دختر پیداکردی یا نه؟؟؟؟؟؟!!!!!!!

گفتم نه ....جواب بابام:خاک توسرت کنم فقط بلدی پولتو حروم کنی اخه تو کی میخای زرنگ باشی و......الان تهدید کرده که اگه تااخرشب دوس دختر پیدا نکنی دیگه نمیزارم بری وبلاگ .....خو الان من چیکار کنم؟؟؟؟؟!!!

دخترا ثواب داره هاااا

 

♥ دوشنبه بیست و چهارم شهریور 1393 18:25 نویسنده مجید ♥
امروز بابام بهم گفت این همه تو وبلاگ میریدوست دختر پیداکردی یا نه؟؟؟؟؟؟!!!!!!!

گفتم نه ....جواب بابام:خاک توسرت کنم فقط بلدی پولتو حروم کنی اخه تو کی میخای زرنگ باشی و......الان تهدید کرده که اگه تااخرشب دوس دختر پیدا نکنی دیگه نمیزارم بری وبلاگ .....خو الان من چیکار کنم؟؟؟؟؟!!!

دخترا ثواب داره هاااا

 

♥ دوشنبه بیست و چهارم شهریور 1393 18:24 نویسنده مجید ♥
دیروز یه دختر خیلی خوشگل و خوش هیكل تو خیابون از پورشه پیاده شد اومد به طرفم.
گفت: حالتون خوبه؟
گفتم: بله
گفت: كجا تشریف میبرین؟
گفتم: میرم خونه
گفت: میشه ازتون خواهش کنم با من دوست شید ؟
گفت اگه با من دوست شی حاضرم ماشینم و یک میلیارد تومن پول هم بهت بدم....
گفتم: نه.
و رفتم...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
میدونین بچه ها، اخلاق برا من خیلی مهمه... اول باید سلام میكرد...
(برگرفته از داستان تخیلی دختران پارك دوبل میكنند)

♥ پنجشنبه بیستم شهریور 1393 10:4 نویسنده مجید ♥
سه تا زن توی تصادفی کشته شدن و سه تاشون رفتن بهشت!
دمِ درِ بهشت مامور نگهبان گفت:
شما آزادید هر کاری بکنید ، تنها قانون اینجا اینه که : روی اردک ها پا نذارین!
زنها قبول کردن و رفتن توی بهشت.
خیلی زیبا و سرسبز بود ولی همه جا پر از اردک بود!
همونجا اولین زن پاش رفت روی یه اردک و اردک له شد…
مامور نگهبان همون لحظه همراه با یه مرد خیلی بدقیافه اومد و گفت :
تو قانون رو نقض کردی و برای تنبیهت باید تا
ابد با این مرد بمونی …
فردا اون روز ، زن دوم پاش رفت روی اردک و مامور نگهبان سریع اومد و همراهش یه مرد زشت دیگه بود و گفت :
توام قانون رو نقض کردی و باید تا ابد با این مرد بمونی برای تنبیه …
زن سوم که اینا رو دیده بود خیلی ترسید و حواسشو جمع کرد که پاشو روی اردک ها نذاره!
چند ماه همینجوری گذشت که یه روز نگهبان با یه مرد فوق العاده خوش تیپ و زیبا اومد!نگهبان رو به زن کرد و گفت : شما باید تا ابد پیش همدیگه بمونید …
زن که توی عمرش همچین مردی ندیده بود با ذوق از مرده پرسید :
واااای من نمیدونم چیکار کردم که پاداشم تو هستی ..!
مرده گفت: منم چیزی نمیدونم ! فقط میدونم که یه اردک رو له کردم …

♥ شنبه پانزدهم شهریور 1393 19:32 نویسنده مجید ♥
اهنگ جدید ارمین:
کاش تو پستام برام کامنت میذاشتی...
از اولشم میگفتی که دوسم نداشتی...
چیشد؟ تا حرف لایک شد یهو نتت قطع شد؟؟
تو با من گرم بودی. لایکات چرا کم شد؟؟...
چند وقتیه خدارو شکر نت دارم... ولی بازم نمیشه از پستات بگذرم...
هنوزم قفلم روت...
هرچی پستام رو میخوندی ولی لایک نبود... توف به روت...
خدا میدونه تو کدوم گروه پلاسی
ممکنه با هر فرندت هر ان بلاسی
ولی من چی؟ گوشی به دست کسی که به امید لایک فرنداش نشست
چرا؟؟؟؟ چون هستم تو شک کامنتت
ولی تو خدارو شکرولی تو خدارو شکر خوبه دست به لایکت

بگو تو گروه هستی یا زیر ابی؟؟

pmچی بهش دادی؟ عشقی یا خالی؟؟

بذار همه چیزو من رو راست بگم بهت

تو یه گروه میخوای که بهت خاص بگن هی

اینم بدون که دیگه برام مهم نیستی

حالا برو هر کی رو که میخوای لایک بزن هی

برو که هیچی بین ما نی اصلا

گروهام با تو پاشید از هم

من به بلاکی راضی هستم

چون تو رفتی و من دیگه از این پیج خستم

برو که هیچی بین ما نی اصلا

اگه برگردی بلاک میشی حتما

♥ شنبه هشتم شهریور 1393 10:43 نویسنده مجید ♥
ﺯﻥ ﻭ ﺷﻮﻫﺮﻩ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺩﻭﺑﺎﺭ پسر ﺩﺍﺭ ﺷﺪﻥ ﺭﻓﺘﻨﺪ
ﭘﯿﺶ ﺩﮐﺘﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﺎ ﭼﻪ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﺑﺨﻮﺭﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﭽﻤﻮﻥ دختر ﺑﺸﻪ؟
ﺩﮐﺘﺮ ﮐﻤﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ :
.
.
.
.
.
.
.
.
ﻣﻐﺰ ﺧﺮ ﺭﻭ ﻧﻤﮏ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺻﺒﺢ ﻭﺷﺐ ﻣﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ
پسرا ﭘﺮﭼﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﻻ ﻫﺴﺖ
ﺩﺳﺘﻤﺎﻝ بردارید بیاید وسط
واویلا لیلی....دوست دارم خیلی....آهااااااااااااااابدو من ک رفتم وسط.

♥ شنبه هشتم شهریور 1393 10:26 نویسنده مجید ♥
----------------------------------صفحات دیگر وبلاگ----------------------------------
1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 20- 21- 22- 23- 24- 25- 26- 27- 28- 29


طراح:shalmiz